Služby

Poskytujeme široký rozsah služieb od návrhov a designu rodinných domov, občianskych, bytovýchi a priemyselných stavieb,

- od architekt. štúdií cez dokumentáciu pre územné rozhodnutie-cez projektovú dokumentáciu na staveb.povolenie až realizáčnú dokumentáciu po výkon autorského dozoru projektanta, prípadne i technický dozor investora...

- ale aj množstvo ďalších aktivít ako sú urbanisticko- architektonické štúdie zón, audity iných projektov v rôznych stupňov rozpracovanosti, poradenstvo ohľadom investičnej náročnosti v priebehu projektovej činnosti, pomoc pri tvorbe- formovaní investičných zámerov, tvorbe lokalitného programu stavby, výber lokality pre investícu...atď.